Update KGB bij vaststellen kinderalimentatie

07 september 2015

In mijn vorige artikel vestigde ik de aandacht op wijzigingen in het stelsel van kinderalimentatie. Onder andere werd gewezen op de discussie die woedde over de wijze waarop met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop moet worden omgegaan. Inmiddels is een voorlopig einde aan die discussie gekomen, in afwachting van een oordeel van de Hoge Raad hierover.

Wat is de discussie ook alweer?

Eerder schreef ik hierover samengevat het volgende:

Per 1 januari 2015 is de alleenstaande-ouderkorting afgeschaft en de alleenstaande-ouderkop bij het kindgebonden budget (KGB) geïntroduceerd. Het KGB zal in sommige gevallen –mede door de alleenstaande-ouderkop- flink worden verhoogd. De met ingang van 1 januari 2015 geldende Tremanormen bevelen aan om bij becijfering van de behoefte van een kind het KGB in mindering te brengen op het eigen aandeel van ouders volgens de Nibud-tabel. Dat kan ertoe leiden dat vanaf 1 januari 2015 een veel lagere behoefte resteert, waardoor minder alimentatie betaald hoeft te worden. De behoefte zou in sommige gevallen zelfs tot nul kunnen dalen. In het begin van dit jaar ontstond wijdverbreid discussie over de vraag of het terecht is om de alleenstaande-ouderkop op het tabelbedrag in mindering te brengen. De bedoeling van de wetgever bij de introductie van deze opslag lijkt te zijn geweest dat die ten goede zou moeten komen aan de alleenstaande primair verzorgende ouder. In voorkomende gevallen kan bij het volgen van de nieuwe aanbevelingen van Trema terzake de alleenstaande-ouderkop de situatie ontstaan dat de alleenstaande (alimentatiegerechtigde) ouder daarvan niet of nauwelijks profiteert, omdat die minder alimentatie ontvangt. De alimentatieplichtige ouder profiteert dan wel. Dit terwijl die mogelijk er wel de draagkracht voor heeft om (meer) kinderalimentatie te betalen.

Tegenstrijdige uitspraken verschillende rechtbanken

Begin 2015 was de situatie zo dat een aantal rechtbanken de aanbevelingen van de Expertgroep Alimentatie (de Tremanormen) niet volgde en een aantal wel. De Expertgroep heeft in de vergadering van 17 april 2015 de Aanbeveling opnieuw bevestigd. Bij deze bespreking is (opnieuw) onder ogen gezien dat de inwerkintreding van de Wet Hervorming Kindregelingen in sommige gevallen ingrijpende financiële consequenties kan hebben voor de onderhoudsverplichtingen van ouders voor hun kinderen. In het geval waarin, alle omstandigheden in aanmerking genomen, een onaanvaardbare situatie ontstaat, behoudt de rechter de mogelijkheid om een op dat geval toegesneden beslissing te geven. Aldus de Expertgroep.

Voorlopige handelswijze onder alle rechtbanken

De Expertgroep heeft oog voor andersluidende opvattingen over de wijze waarop met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop bij becijfering van de kinderalimentatie rekening gehouden zou moeten worden. Daarom heeft de Expertgroep het aangewezen geacht dat de Hoge Raad zich hierover uitlaat. Zolang de Hoge Raad niet anders heeft geoordeeld, geldt de aanbeveling onverkort.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Susanne Wortmann.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar