Update wijziging Aanbestedingswet 2012

07 april 2016

Hoewel onze huidige Aanbestedingswet pas drie jaar geleden in werking is getreden, staat de eerste (grote) wetswijziging alweer voor de deur. In maart 2014 zijn namelijk een drietal Europese aanbestedingsrichtlijnen[1] herzien. Omdat deze aanbestedingsrichtlijnen uiterlijk vóór 18 april 2016 geïmplementeerd moeten zijn in de Aanbestedingswet 2012, bleek een wetswijziging noodzakelijk.

Op 29 oktober 2015 is daarom een wetsvoorstel tot wijziging aan de Tweede Kamer aangeboden en op 22 maart 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met dit wetsvoorstel. Hoewel het wetsvoorstel momenteel – voor inwerkingtreding – bij de Eerste Kamer ligt, heeft de minister van Economische Zaken bij debat van 9 maart aangegeven dat de peildatum voor implementatie (18 april 2016) niet wordt gehaald. Het streven is nu om de wet op 1 juli 2016 van kracht te laten worden.

Gevolgen voor verlate inwerkingtreding

Het gevolg van de verlate inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 is dat aan enkele bepalingen uit het wetsvoorstel rechtstreekse werking toekomt. Dit wil zeggen dat deze richtlijnbepalingen direct van toepassing zijn. Iedereen kan zich daar dus ook – per 18 april 2016 – op beroepen.

Voor rechtstreekse werking komen enkel die bepalingen in aanmerking die voldoende duidelijk en nauwkeurig in de richtlijn zijn opgenomen en die rechten toekennen aan burgers en/of ondernemers. Omdat de betreffende aanbestedingsrichtlijnen vooral zien op keuzes voor aanbestedende diensten, denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om te kiezen voor een bepaalde aanbestedingsprocedure, komt aan het gros van de richtlijnbepalingen géén rechtstreekse werking toe.

Niettemin zijn per 18 april 2016 toch enkele wezenlijke wijzingen voorhanden. Ik noem de twee meest in het oog springende wijzigingen:

Verlicht regime 2B-diensten komt te vervallen

In onze huidige Aanbestedingswet wordt onderscheid gemaakt tussen zogenoemde A- en B-diensten. Zogenoemde 2B-diensten zijn diensten waarvoor een ‘verlicht’ Europees regime geldt, omdat wordt aangenomen dat het niet Europees aanbesteden van deze diensten de mededinging niet wezenlijk beïnvloedt. Denk daarbij aan diensten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en arbeidsbemiddeling. Thans geldt dat voor deze opdrachten geen volledige aanbestedingsprocedure hoeft te worden gevolgd.

Dit onderscheid komt per 18 april 2016 te vervallen. In beginsel dienen alle opdrachten en diensten aanbesteed te worden, tenzij dit expliciet in de (gewijzigde) Aanbestedingswet wordt uitgesloten. Vanaf 18 april 2016 kan de 2B-procedure dus niet meer onverkort worden toegepast.

Nieuw regime voor ‘sociale en andere specifieke diensten’

Naast de expliciete uitzonderingen uit de Aanbestedingswet wordt per 18 april aanstaande een nieuwe lijst van ‘sociale en andere specifieke diensten’ in het leven geroepen. Denk daarbij aan diensten in de gezondheidszorg, maatschappelijke diensten, onderwijsvoorzieningen, juridische diensten en dergelijke. Op deze sociale en andere specifieke diensten is (alsnog) een verlicht regime van toepassing.

De inschatting is dat voor de meeste 2B-diensten vanaf 18 april 2016 de procedure voor sociale en andere specifieke diensten toegepast kan worden. Deze procedure is vergelijkbaar met de oude 2B-procedure, al dienen opdrachten met een waarde boven de € 750.000,- te worden aangekondigd. De aanbestedende dienst zal (uiteraard) de beginselen van gelijke behandeling en transparantie in acht moeten nemen.

Tot slot

In het bovenvernoemde zijn slechts enkele wijzigingen van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 besproken. Per 1 juli 2016 zijn nog meer wijzigingen te verwachten. In een later stadium zal het team Bouw, Mededinging en Aanbesteden van PlasBossinade u op de hoogte blijven houden van de nieuwe Aanbestedingswet en overige relevante ontwikkelingen op deze rechtsgebieden.

[1] (Richtlijn 2014/23; gunnen van concessies, Richtlijn 2014/24; gunnen van overheidsopdrachten en Richtlijn 2014/25; gunnen van opdrachten in de ‘speciale’ nutssectoren).

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar