Wel in Handelsregister, maar geen bestuurder

22 oktober 2014

Stel: er vindt binnen uw vennootschap een bestuurswissel plaats, maar vergeten wordt om deze wisseling van de wacht in te schrijven in het Handelsregister. De oud-bestuurder lijkt daardoor voor de buitenwacht nog steeds bestuurder, terwijl de nieuwe bestuurder ‘onzichtbaar’ is. Wat heeft dit voor gevolgen voor de aansprakelijkheid van deze bestuurders, als de vennootschap haar belastingschulden niet betaalt?

Wanneer en waarvoor aansprakelijk?

Een bestuurder kan aansprakelijk zijn voor (onder andere) de omzet- en loonbelastingschulden die een vennootschap onbetaald laat. Daarbij is van belang of de bestuurder tijdig melding heeft gedaan van de betalingsonmacht van de vennootschap. Deze melding moet worden gedaan uiterlijk twee weken na de dag waarop de belasting moest worden afgedragen of voldaan. Heeft de melding tijdig plaatsgevonden, dan is de bestuurder alleen aansprakelijk als de Belastingdienst aannemelijk maakt dat het onbetaald blijven van de belastingschulden te wijten is aan kennelijk onbehoorlijk bestuur van deze bestuurder. Heeft de bestuurder niet of niet tijdig gemeld, dan moet hij ten eerste aannemelijk maken dat het niet aan hem te wijten is dat hij geen melding heeft gedaan, en als dat lukt, moet hij vervolgens het wettelijk vermoeden weerleggen dat niet betaling niet aan hem is te wijten. Een onmogelijke bewijspositie voor een bestuurder.

Wie is aansprakelijk?

Een bestuurder kan dus aansprakelijk zijn voor de niet betaalde omzet- en loonbelasting. Onder bestuurder wordt in dit verband in ieder geval de statutair bestuurder en de feitelijk bestuurder (de beleidsbepaler) verstaan. Maar wat is de invloed van de inschrijving van de bestuurder in het Handelsregister (of het gebrek daaraan)?

Invloed inschrijving Handelsregister

De Hoge Raad vindt dat voor het antwoord op de vraag of iemand bestuurder is, niet zonder meer bepalend is of iemand in het Handelsregister staat ingeschreven als bestuurder. Er moet worden gekeken naar de feitelijke omstandigheden. In een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland passeren een aantal van deze feitelijke omstandigheden de revue. Als de gewezen (wel ingeschreven) bestuurder aantoonbaar geen rol (van betekenis) meer speelt in de vennootschap, zal hij ook niet als bestuurder aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de onbetaald gebleven belastingschulden. Daarentegen geldt voor de nieuwe (niet ingeschreven) bestuurder dat hij wel aansprakelijk is, als aannemelijk is dat hij het beleid binnen de vennootschap na de wissel is gaan bepalen.

Conclusie

Voor de vaststelling wie bestuurder is, is de inschrijving in het Handelsregister één van de relevante omstandigheden. Een bestuurder die gestopt is met zijn bestuurstaken, maar ten onrechte niet is uitgeschreven, hoeft zich dus niet direct zorgen te maken, mits hij aannemelijk kan maken dat hij gestopt is en/of dat iemand anders zijn taken heeft overgenomen. Daarentegen kan de niet ingeschreven bestuurder wel aansprakelijk worden gesteld, als aannemelijk is dat hij het beleid binnen de vennootschap bepaalt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr Paulien Waninge.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar