Wet Continuïteit Ondernemingen II: Faillissementswet 2.0?

01 september 2014

Eigenlijk is het raar. Als een van uw debiteuren failliet gaat hebt u als schuldeiser nu maar in zeer beperkte mate invloed op de afwikkeling van dat faillissement. Dit terwijl de Faillissementswet, in 1896, nu juist is ontworpen om het crediteurenbelang te dienen.

Internetconsultatie

Een verandering in deze situatie lijkt echter aanstaande. Op 14 augustus 2014 is de ‘internetconsultatie’ van de Wet Continuïteit Ondernemingen II opengesteld*. (Zie: www.internetconsultatie.nl/wco2). Terzijde: wie had in 1896 gedacht dat een wijziging in de Faillissementswet rechtstreeks via internet aan het volk zou worden voorgelegd?

Tot 14 november 2014 kan iedereen die dat wil op de voorgenomen wetswijziging reageren.

Herstructurering problematische schulden

Het doel van de wetswijziging is om het proces van herstructurering van problematische schulden (van ondernemingen) sneller, flexibeler en minder kostbaar te maken. Om dat doel te bereiken worden fundamentele wijzigingen aangebracht aan de Faillissementswet. Door deze wijzigingen kunnen ook schuldeisers invloed uitoefenen op het proces van herstructurering van schulden.

Akkoord

Het wetsvoorstel gaat er onder meer vanuit dat een schuldeiser die voorziet dat zijn debiteur met het betalen van zijn opeisbare schulden niet kan voortgaan, die debiteur schriftelijk kan verzoeken over te gaan tot het aanbieden van een akkoord aan zijn gezamenlijke schuldeisers. Doet de debiteur dat niet – binnen een redelijke termijn – dan kan de schuldeiser zelf een akkoord aan de gezamenlijke (mede-)schuldeisers van zijn debiteur aanbieden. Een akkoord dat – als de meerderheid van de schuldeisers daarmee instemt – voor alle schuldeisers geldt. Als een schuldeiser een akkoord aanbiedt, kan dit leiden tot schorsing van de behandeling van een verzoek tot faillietverklaring, aldus het wetsvoorstel.

Grijpen schuldeisers de macht?

Er zijn dus grote veranderingen aanstaande. Als het wetsvoorstel daadwerkelijk wet wordt, is niet uit te sluiten dat de schuldeisers van een onderneming, mits zij goed gebruik maken van de nieuwe regelingen, daadwerkelijk de macht kunnen grijpen over de afwikkeling van een problematische schuldenpositie van hun debiteur. De praktijk zal moeten uitwijzen in hoeverre door een dergelijke machtsverschuiving recht wordt gedaan aan de grondbeginselen van het faillissementsrecht, namelijk de gelijkheid van schuldeisers en het fixatiebeginsel.

We wachten af en houden de ontwikkelingen scherp in de gaten. Vast staat wel: the times they are a-changing.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Peter Fousert.

* De volledige naam: wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het algemeen verbindend verklaren van een buiten faillissement gesloten akkoord ter herstructurering van de schulden (Wet Continuïteit Ondernemingen II).

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar