Wet openbaarheid van bestuur in beweging

10 december 2013

Openbaarheid is een groot goed, dat in een democratische rechtsstaat hoog in het vaandel staat. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) voorziet in grondslagen voor  het openbaar maken van bepaalde stukken. Vaak doet de overheid dat uit eigen beweging en soms op verzoek. De Wob en verzoeken om openbaarmaking staan in de belangstelling en de (recente) rechtspraak daarover is in beweging.

Een ieder kan een overheidsorgaan verzoeken documenten openbaar te maken. Deze documenten moeten betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid. De verzoeker hoeft niet precies aan te geven welke documenten hij verlangt, wel een zodanige aanduiding geven dat duidelijk is welke stukken worden bedoeld.

De Raad van State heeft uitgemaakt dat de Wob alleen van toepassing is op bestaande documenten. Anders dan voorheen behoeft een overheidsorgaan dus geen document samen te stellen (uit bijvoorbeeld informatie die in een computerbestand voorhanden is). Dat betekent overigens niet dat de Wob zelf niet van toepassing is: ook een Wob-verzoek dat ziet op niet-bestaande documenten moet binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld.

Regelmatig keert de vraag terug (in rechtspraak en politiek) wat te doen wanneer om openbaarmaking wordt verzocht van een document dat de gemeenteraad of Provinciale Staten ‘geheim’ hebben verklaard. Het verbaast niet dat zolang die geheimhouding geldt de betreffende documenten niet openbaar hoeven te worden gemaakt. Volgens de Raad van State moet in zo’n situatie een verzoek om openbaarmaking onder omstandigheden worden opgevat als een verzoek om de openbaarheid op te heffen.

Al dan niet openbaar gemaakte documenten kunnen persoonlijke informatie bevatten. Zogenoemde persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren kunnen worden geanonimiseerd. Dat is enkel toegestaan wanneer het betreffende document bedoeld is voor gebruik binnen het overheidsorgaan. Als daarbij derden betrokken zijn ligt dat anders en zullen bijvoorbeeld gespreksverslagen of e-mails tussen overheid en vergunninghouder wellicht openbaar worden.

Het kan echter ook voorkomen dat in een stuk informatie is opgenomen die te herleiden is naar uw persoonlijke situatie. In een recente uitspraak van de Raad van State werd bijvoorbeeld geoordeeld over de openbaarmaking van een mediationverslag, dat zelfs geanonimiseerd te herleiden was tot de achterliggende (conflict)situatie. Dat vormde echter geen reden het verslag wegens schending van de persoonlijke levenssfeer niet openbaar te maken.

Misbruik van de Wob staat politiek in de belangstelling, al kan uit een recente brief van minister Plasterk worden afgeleid dat op korte termijn geen wijzigingen zijn te verwachten.

U ziet: de Wob is in beweging en mogelijke openbaarmaking van overheidsinformatie kan ook ú raken – als overheidsorgaan, ambtenaar, bedrijf of natuurlijk persoon.

Neem voor meer informatie contact op met Jewan de Goede.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar