Overheid en bestuursrecht

Basiscursus of actualiteiten bestuurs- en gemeenterecht

De inhoud van deze cursus stemmen wij af op uw behoeften. Deelnemers met weinig bestuursrechtelijke kennis, maar wel werkzaam in een bestuursrechtelijk speelveld, laten wij op praktische wijze kennismaken met het algemeen bestuursrecht en de Gemeentewet. Wat is nu precies een bestuursorgaan? Welke bestuursorganen zijn er en hoe komen zij aan hun bevoegdheden? Aan welke elementaire vereisten voldoet een goed besluit en hoe is bezwaar en beroep in Nederland geregeld?

Voor bestuursrechtelijk meer gevorderde medewerkers maken wij een verdiepingsslag en behandelen wij actuele jurisprudentie op het gebied van het algemeen bestuursrecht en gemeenterecht.

Voor beide cursusvarianten geldt dat wij graag maatwerk leveren en door u aangereikte onderwerpen in de cursus meenemen.

Actualiteiten omgevingsrecht

Het omgevingsrecht is geen rustig bezit. De Omgevingswet komt er langzaam maar zeker aan, maar ondertussen staat de jurisprudentie ook niet stil. Tijdens deze bijeenkomst gaan wij met u in op de meest actuele omgevingsrechtelijke thema’s, bijvoorbeeld de ladder voor duurzame verstedelijking, natuurbeschermingsrecht, voorwaardelijke verplichtingen, procederende concurrenten en handhaving. De inhoud van deze cursus wordt regelmatig ververst. Daarnaast leveren wij graag maatwerk en passen de cursus aan uw concrete wensen aan.

Korten op subsidies/subsidie of overeenkomst?

Het is helaas onvermijdelijk: veel subsidies worden afgebouwd of zelfs geheel beëindigd. Waar moet u als subsidieverlener of subsidieontvanger rekening mee houden? Wat is een redelijke afbouwtermijn? Wat betekent dat voor het personeel, bijvoorbeeld wanneer de gesubsidieerde activiteiten worden overgenomen door een andere organisatie?

De markt voor zorg en welzijn verzakelijkt. Waar vroeger vooral werd gewerkt met subsidies, kopen overheden nu producten in op het gebied van zorg en welzijn. Daarmee betreden wij het gebied van het aanbestedingsrecht. Maar waar ligt precies grens? Wat kan worden gesubsidieerd, eventueel aangevuld met een subsidieovereenkomst en wanneer is een aanbestedingsprocedure nodig (en welke aanbestedingsprocedure eigenlijk)?

Planschade en nadeelcompensatie (en eventueel onrechtmatige overheidsdaad)

Het verschijnsel planschade kennen wij al tientallen jaren, maar roept nog steeds nieuwe vragen opis geen rustig bezit. De jurisprudentie slaat nieuwe richtingen in, bijvoorbeeld als het gaat om het normaal maatschappelijk risico en planschade, bij toepassing van flexibiliteitsinstrumenten (uitwerkingen, binnenplanse omgevingsvergunningen). Wij behandelen de laatste  stand van zaken. Nadeelcompensatie is niet nieuw, maar wel actueel. Dat komt enerzijds omdat steeds meer nadeelcompensatieverzoeken worden ingediend en anderzijds vanwege de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. Hoe zit die wet eigenlijk in elkaar? En wat betekent dat voor de praktijk? Moeten overheden nadeelcompensatievorderingen gaan opstellen? En zo ja, wat staat daar eigenlijk in?

Desgewenst nemen wij in deze cursus ook de onrechtmatige overheidsdaad mee. Wij gaan dan in op meer civielrechtelijke onderwerpen als wegbeheerders-aansprakelijkheid, causaliteit en relativiteit bij onrechtmatige besluiten en schadeberekening. In dat geval schuift graag één van onze civiele collega’s aan.

Milieueffectrapportage

In veel projecten speelt milieueffectrapportage een belangrijke rol, ook al is het maar in de vorm van een informeel en vormvrij m.e.r.-beoordelingsbesluit.

Weet u nog hoe het nu ook alweer precies zit met de categorieën, tabellen en kolommen van de Bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? In deze cursus staan wij stil bij de basis van de m.e.r.-regelgeving (Plan-m.e.r., m.e.r. -beoordelingsplicht, besluit m.e.r.) en behandelen wij recente m.e.r.-ontwikkelingen en jurisprudentie.

Ik heb interesse in een seminar op aanvraag
  • Vul hier u naam in. Dit is een verplicht veld.
  • Als u wilt dat we telefonisch contact opnemen, vul dan uw telefoonnummer in
  • Als u wilt dat we per mail contact opnemen, vul dan uw e-mailadres in
  • Geef hier aan in welk onderwerp u geinteresseerd bent
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar