Workshops PlasBossinade Legal Updates 2014

Onderstaande workshops werden aangeboden tijdens PlasBossinade Legal Updates 2014 op 2 oktober 2014.

A. Hoe staat het met uw appeltje voor de dorst?

Workshop voor ondernemers en DGA's

Een oudedagsvoorziening is geen rustig bezit. De levensverwachting stijgt, waardoor we langer van ons pensioen gebruik gaan maken. Terwijl juist de waarde van het pensioen is gedevalueerd door de economische crisis. Daarnaast staat de fiscus klaar met een forse belastingclaim op de oudedagsvoorziening. En wat dacht u wat er gebeurt bij een echtscheiding halverwege de opbouw?

Susanne Wortmann en Ina Elzinga-Snoek gaan in op nut en noodzaak van tijdig aandacht besteden aan pensioenvoorzieningen voor ondernemers. Ze bespreken diverse mogelijkheden voor het treffen van een oudedagsvoorziening. Vanuit verschillende invalshoeken wordt ingegaan op kansen, risico’s en voor- en nadelen bij:

 • de onderneming als pensioen
 • pensioen/lijfrente/stamrecht in eigen beheer
 • externe pensioenverzekering

B. Belangen over de grens? De noodzaak van testament en notariële volmacht als u een bedrijf of vastgoed heeft in het buitenland (uiteindelijk niet aangeboden)

Workshop voor ondernemers en vastgoed-eigenaren die actief zijn in buitenland

Heeft u wel eens nagedacht over een notariële volmacht of testament in het kader van uw onderneming of uw bezittingen in het buitenland? Wij wel.

In deze workshop laten Lucas van der Veen en Jan-Ger Knot u de mogelijkheden hiervan zien, zowel in Nederland als daarbuiten. Is een Nederlandse volmacht ook geldig in andere landen? Wie erft uw vakantiewoning of bedrijfsgebouw in het buitenland? Wie geeft er leiding aan uw onderneming als u in coma raakt of overlijdt? En welke invloed kunt u hier zelf op uitoefenen?

Kortom: u krijgt tips en trucs voor een effectieve estate planning en de bijzondere aandachtspunten bij (bedrijfs)vermogen over de grens.

C. Bestaat privacy nog? Juridisch wel!

Workshop voor bestuurders en managers, ondernemers, marketing- en communicatieprofessionals en bedrijfsjuristen

In de wereld van internet, de cloud en social media kunt u zich afvragen of privacy nog bestaat. De EU vindt in ieder geval van wel. Naar alle waarschijnlijkheid treedt de Algemene verordening gegevensbescherming – ook wel Privacyverordening genoemd – in 2015 in werking, met nieuwe en strenge regels (met hoge boetes bij overtreding) over persoonsgegevens.

De Verordening beoogt een beperkt gebruik van persoonsgegevens en regelt vrij streng wie welke persoonsgegevens waarvoor mag gebruiken. Denk aan nieuwe regels voor:

 • gebruik van adresgegevens voor direct mail;
 • het recht om vergeten te worden;
 • het verplicht melden van datalekken binnen 24 uur; en
 • een verplicht privacybeleid voor iedereen die met persoonsgegevens werkt.

Dat klinkt allemaal groots en spannend. In deze workshop bespreken Vivienne Verlinden en Robert van der Velde met u wat de privacyverordening nu écht en concreet voor u betekent. Bijvoorbeeld voor direct marketing, het gebruik van klantgegevens, cookies en spam.

D. Tips voor succesvol contracteren

Workshop voor ondernemers, bestuurders en managers, verkopers/inkopers en bedrijfsjuristen

Afspraken maakt iedereen. Bij afspraken waarmee zakelijke belangen zijn gemoeid, is het van belang dat die helder worden vastgelegd. Dit op een manier dat de betrokken partijen er ook wat aan hebben op het moment dat er iets aan de hand is. Een contract dus, al dan niet voor een deel in de vorm van algemene voorwaarden (de beruchte kleine lettertjes). Wie de relevante juridische voetangels en klemmen kent, kan daar zijn voordeel mee doen bij de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een contract. En dat kan veel ellende voorkomen.

In deze workshop geven Martin Schiphorst en Jan Leo de Hoop aan de hand van ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie tips voor het succesvol opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden. En over hoe te handelen als er bij de uitvoering van het contract problemen ontstaan. Ook wordt ingegaan op enkele bijzondere aspecten van internationale contracten.

E. De toezichthouder op de koffie?

Workshop voor ondernemers, bestuurders en managers, bedrijfsjuristen en accountants

Bedrijven krijgen regelmatig te maken met controlerende instanties. Een gemeentelijke of provinciale toezichthouder komt bijvoorbeeld controleren of u zich aan de voorschriften uit uw vergunningen houdt. Ook landelijke instanties zoals de Autoriteit Consument & Markt (ACM) of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren op gezette tijden controles uit en kunnen uw bedrijf op de korrel nemen.

Deze controles kunnen ingrijpende gevolgen hebben, zoals het opleggen van een dwangsom of zelfs het (tijdelijk) stilleggen van uw bedrijf. Het is dan goed om te weten wat uw rechten en plichten zijn. Moet u volledig meewerken aan het onderzoek en antwoorden op alle vragen? Mag u eisen dat uw advocaat daarbij is? En wat zijn uw rechten en plichten als het OM tegelijkertijd een opsporingsonderzoek instelt? Er zijn vragen te over als het aankomt op controle, toezicht, handhaving en strafrechtelijke vervolging.

In deze workshop geven Paulien Waninge en Jewan de Goede u een overzicht van de toezichthoudende bevoegdheden en procedures. Zij gaan daarbij vooral in op de praktische vragen waar u als ondernemer voor kan komen te staan. Do´s en dont´s tijdens een controlebezoek of verhoor worden besproken. Zo voorkomt u dat ú op de koffie komt.

F. Nieuw ontslagrecht: (on)duidelijker voor de werkgever?

Workshop voor werkgevers, bedrijfsjuristen en HR-managers

Bijna iedereen weet inmiddels dat de Wet werk en zekerheid leidt tot ingrijpende veranderingen voor het arbeidsrecht. De regering beweert dat de nieuwe wet veel duidelijkheid zal opleveren, maar de meeste juristen zijn het daar niet mee eens. De beoogde vereenvoudiging van het arbeidsrecht lijkt niet te worden gerealiseerd.

Damir Lacevic probeert u in heldere taal en met een praktische benadering in deze workshop voor te bereiden op de nieuwe wet. Werkgevers zullen nu al een bepaalde ‘awareness’ moeten ontwikkelen en voorbereid moeten zijn op de veranderingen die gaan komen. Het doel is dat u na de workshop een beter beeld krijgt van de toekomstige wetgeving, zodat u daarop kunt anticiperen.

G. Ondernemers en hun bank

Workshop voor ondernemers, bestuurders en managers, bedrijfsjuristen en accountants

Vele ondernemers hebben tegenwoordig een gespannen verhouding met hun bank. De bank zegt het in het verleden verleende (soms te ruime) krediet op of er worden extra zekerheden verlangd.

Deze zekerheden worden vaak ook verlangd wegens renteswaps die de ondernemer is aangegaan om zich te beschermen tegen rentestijging, maar door de aanhoudende rentedaling omslaan in een verplichting tot bijstorting. Iedereen heeft de mond vol van zorgplicht van banken, maar of in een concreet geval de bank daadwerkelijk een verwijt kan worden gemaakt hangt sterk af van de feiten.

Peter Fousert geeft in deze interactieve workshop kort een juridische uitleg over zorgplicht, opzegging van kredietovereenkomsten en renteswaps. Hierna kan, door het uitwisselen van ervaringen, voor de deelnemers duidelijk worden of in hun geval nadere stappen te overwegen zijn.

H. Administratieplicht: geen one size fits all (uiteindelijk niet aangeboden)

Workshop voor bestuurders en (interim-)managers, DGA's, commissarissen, controllers en interim managers

Als bestuurder van een onderneming bent u verplicht een deugdelijke administratie bij te houden. Maar aan welke vereisten moet een administratie voldoen? En wat als uw onderneming een snelle groei doormaakt of juist in zwaar weer terecht komt?

De recente uitspraak in de ‘Landis-zaak’ heeft op het administratiebegrip een nieuw licht geworpen. De verantwoordelijkheid en rol van bestuurders en toezichthouders zijn daardoor helderder geworden.

In deze interactieve workshop bespreken Peter Fousert en Koosje Looijenga de lessen die uit ‘Landis’ te trekken zijn. Lessen die voor iedere onderneming, groot of klein, van belang zijn.

Ingegaan wordt onder meer op:

 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Groei van de onderneming
 • Informatievoorziening
 • Beheersing
 • Automatisering
 • Front-office vs Back-office
 • Stresstest

I. Aandachtspunten bij transacties met bedrijfspanden

Workshop voor ondernemers, bestuurders en managers, bedrijfsjuristen en vastgoedprofessionals

Een workshop over de juridische aspecten die spelen bij transacties met bedrijfsvastgoed. Uw bedrijfspand is immers een belangrijk onderdeel van uw onderneming.

Saskia Frijling en Gert Bossinade informeren u over belangrijke juridische aspecten die bij koop- en huurovereenkomsten van bedrijfspanden aan bod komen. Denk hierbij aan garantiebepalingen, vrijwaringen en zekerheden. Daarbij worden ook de fiscale aspecten (BTW/overdrachtsbelasting) belicht. U wordt bijgepraat zodat u bij een eventuele transactie niet voor verrassingen komt te staan.

J. Terugblik op anderhalf jaar Aanbestedingswet en tips voor de toekomst

Workshop voor iedereen die (met regelmaat) met aanbestedingen te maken heeft: medewerkers van (semi-)overheden en bedrijven die op aanbestedingen inschrijven (aannemers, leveranciers en dienstverleners)

De Aanbestedingswet beloofde een revolutie teweeg te brengen. MKB-bedrijven zouden toegang krijgen tot opdrachten van overheden en administratieve lasten zouden afnemen. De Aanbestedingswet is op 1 april 2013 in werking getreden en bestaat nu dus bijna anderhalf jaar. Een goed moment voor een terugblik.

Zijn de doelstellingen bereikt? In deze workshop wordt aan de hand van uitspraken van rechters en de Commissie van Aanbestedingsexperts de invloed van de Aanbestedingswet op de praktijk besproken. Arthur van Heeswijck en Marijn Nuijens geven nuttige tips over hoe om te gaan met de verschillende nieuwe bepalingen in de Aanbestedingswet.

K. Aardbevingsbestendig bouwen in Groningen

Workshop voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw in het ‘aardbevingsgebied’

In Nederland is de kennis op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen beperkt aanwezig. Daarin komt, gedwongen door de actualiteit, in de komende jaren snel verandering.

Op 15 mei 2014 verscheen een interim advies van een NEN-commissie, waarin het advies werd gegeven om in een grote straal rondom de kern van het aardbevinggebied aardbevingsbestendig te gaan bouwen. Het advies roept in de praktijk vele - ook juridische - vragen op.

In de workshop praten Erik Dams en Armin Vorsselman u bij over de juridische gevolgen van aardbevingen in Groningen. Zo beantwoorden zij de vraag  wie verantwoordelijk is voor de schade die door de aardbevingen is veroorzaakt, maar delen zij met u ook hun visie op de vraag wat de status is van het interim-advies en wie de kosten van het aardbevingsbestendig bouwen moet dragen.

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar