Workshops PlasBossinade Legal Updates 2016

Onderstaande workshops worden aangeboden tijdens PlasBossinade Legal Updates 2016 op donderdag 6 oktober 2016.

A. Openbaar, openbaarder, openbaarst?

Workshop voor medewerkers van overheidsorganisaties, media en iedereen die regelmatig zaken doet met de overheid.

Wobben, wobte, gewobt; weinig wetten worden een werkwoord, maar het is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wel gelukt. Er wordt ontzettend veel gebruik – maar ook misbruik – gemaakt van de Wob.

Toch is het allemaal nog niet openbaar genoeg. Op 19 april 2016 heeft de Tweede Kamer met een ruime meerderheid de Wet open overheid (Woo) aangenomen, de opvolger van de Wob. De overheid moet nog transparanter worden. Maar wordt het daar beter van? De Nederlandse vereniging van journalisten en het Genootschap van hoofdredacteuren vinden van wel. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten maakt zich echter grote zorgen en vindt dat de Woo volstrekt onuitvoerbaar is. Overheden worden verplicht om bijna al hun documenten via internet actief openbaar te maken. Aan de overheid verstrekte bedrijfsgevoelige informatie wordt sneller openbaar dan onder de Wob. De Woo gaat ook gelden voor semipublieke instellingen, zoals woningcorporaties en publieke omroepen.

Wat gaat er juridisch veranderen? In deze Legal Update licht Robert van der Velde dat toe, zodat u weet waarmee u rekening moet houden.

B. Spreken is zilver, zwijgen is goud? Of is dat juist fout?!

Workshop bedoeld voor makelaars en overige vastgoedgerelateerde functies (adviseurs, professionele verkopers, etc.).

De mededelingsplicht en onderzoeksplicht zijn zaken waar zowel de koper als de verkoper van onroerende zaken aandacht aan moet besteden, evenals de door hen ingeschakelde adviseurs. De koper moet zaken betreffende onroerende zaken onderzocht hebben en de verkoper heeft de plicht bij hem bekende zaken aan de koper mede te delen. De verkoper is verplicht de koper over lasten en gebreken te informeren.

Maar is altijd exact duidelijk wat onder de mededelingsplicht valt van de verkoper en/of diens makelaar en wat onder de onderzoeksplicht van de koper en/of diens makelaar? En moet altijd alles gemeld worden of volstaat een mededeling ‘dat er iets speelt’.

Tijdens deze interactieve Legal Update houden Saskia Frijling en Bert Jan Nijmeijer met u een aantal uitspraken tegen het licht om te bezien wat u in zo’n geval zou moeten doen en welk oordeel de rechter daarover heeft gegeven.

Na de Legal Update weet u wanneer in een voorkomende situatie dient te worden gesproken of kan worden gezwegen.

C. Integer dealen

Workshop bedoeld voor bestuurders, ondernemers, accountants en adviseurs.

Bij de overdracht van een bedrijf draait veel om onderhandelen en contracteren. De verkoper wil de hoogste koopprijs ontvangen en niet meer worden aangesproken. De koper wil niet teveel betalen en maximale zekerheid. De belangen staan haaks op elkaar. Integriteit kan in het gedrang komen.

“Eerlijkheid loont”, maar betekent dit dat u alles moet vertellen? Waar gaat “leep” onderhandelen over in misleiding of zelfs bedrog? Mag u profiteren van de naïviteit van de ander? En kan die ander zich verschuilen achter diens naïviteit of onervarenheid?

En dan, als u er in grote lijnen uit bent… Zorgt u dat alles keurig wordt vastgelegd? Hoe voorkomt u dat de ander u niet alsnog op het verkeerde been zet?

Na het volgen van de Legal Update van Rens Nijdam en Ronald Schultinga weet u hoe u uw integriteit niet uit het oog verliest zonder uw commerciële belangen te schaden.

D. De dividenduitkering die zich tegen u keert?

Workshop voor ondernemers, statutair bestuurders, aandeelhouders en bedrijfsjuristen.

Als een vennootschap niet al haar schulden betaalt, maar toch dividend uitkeert aan de aandeelhouders, dan kunnen voor bestuurders en aandeelhouders grote risico’s ontstaan. Gaat de vennootschap failliet, dan kan de curator de dividenduitkering waarschijnlijk vernietigen.

Nieuw is dat bestuurders en aandeelhouders aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de beslissing om dividend uit te keren en het daadwerkelijk uitkeren van dividend. Als de vennootschap dan haar schulden niet meer kan betalen, lopen bestuurders én aandeelhouders het risico om het tekort te moeten betalen.

Welke risico’s zijn er nu precies? Bestaan deze alleen in een faillissement of ook daar buiten? En tegenover wie geldt dan die aansprakelijkheid en terugbetalingsverplichting?

Peter Fousert en Leonie Ettema vertellen u tijdens deze Legal Update alles wat u moet weten over de nieuwe aansprakelijkheidsregels.

E. Integriteit en kwaliteit in de bouw

Workshop bedoeld voor aannemers, adviseurs en opdrachtgevers in de bouw.

Integriteit is een terugkerend thema in de bouw. Het is een onderwerp dat vele pennen in beweging heeft gekregen.

Naast spraakmakende en bekende fraudezaken die tot ieders verbeelding spreken, maakt ook het leveren van kwaliteit onderdeel uit van integriteit. De huidige Minister voor Wonen en Rijksdienst is er niet helemaal van overtuigd dat het nu juist met die kwaliteit, in bouwend Nederland, wel snor zit.

Daarom heeft de Minister een wetsvoorstel gemaakt, de “Wet kwaliteitsborging voor het bouwen”. Zo maar enkele quotes van de Minister in de toelichting op dit wetsvoorstel:          

“Partijen die onvoldoende meebewegen met de steeds hogere kwaliteitseisen in de bouw, komen daar in de huidige situatie te gemakkelijk mee weg.”

“Verder is al langere tijd bekend dat een aanzienlijk deel van bouwwerken bij oplevering niet voldoet aan de bouwtechnische eisen en dat het hierbij ontbreekt aan de juiste prikkels.”

“Deze verdeling van aansprakelijkheid vormt geen prikkel voor aannemers om zich te committeren aan de kwaliteit van door hen geleverde bouwwerken.”

“Hoge prijsdruk en lage marges verklaren mede waarom het aantal gebreken tijdens de bouw (…) in de bouwsector hoog is. Uit oogpunt van klantgerichtheid gaat het hier om een handelwijze die niet meer past in het huidige tijdsgewricht.”

Het moet dus allemaal anders volgens de Minister. En wij kunnen u vertellen: als het wetsvoorstel wet wordt (de Minister streeft naar 2017 als invoeringsdatum), dan gebeurt dat ook!

In deze Legal Update bespreken Marijn Nuijens en Peter Bluemink  met u de aanleiding voor het wetsvoorstel, de inhoud van het wetsvoorstel en de consequenties voor de bouwsector.

F. Hoe ver strekt de privacy van de werknemer?

Workshop voor werkgevers, ondernemers en hr-managers.

Op 1 januari 2016 is de gewijzigde Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in werking getreden. Ook werkgevers dienen met deze wet rekening te houden, zodat de privacy van de werknemers wordt gerespecteerd. Mag een werkgever bijvoorbeeld zonder toestemming van een sollicitant ex-werkgevers benaderen? Mag een werkgever zomaar verborgen camera’s ophangen en (privé) e-mails doorlezen als hij diefstal of fraude vermoedt? Kan een werknemer worden gedwongen om mee te werken aan een alcohol- of drugstest als een werkgever dat van hem verlangt? En wat gebeurt er als een werkgever de privacyregels overschrijdt?

Schending van privacyregels kan voor een werkgever tot allerlei vervelende consequenties leiden. Niet alleen op juridisch vlak, maar ook kan het schadelijk zijn voor de reputatie van een bedrijf. Sinds de invoering van de nieuwe wet kan het zelfs grote financiële gevolgen hebben. Sinds dit jaar kan de Autoriteit Persoonsgegevens bij schending van de Wbp namelijk forse boetes opleggen. Het is dan ook van groot belang om op de hoogte te zijn van alle ins en outs over de privacy van werknemers.

Damir Lacevic en Maxime de Coninck zoomen tijdens deze Legal Update in op het grensvlak tussen het belang van werkgevers bij toezicht op werknemers en het recht op privéleven van werknemers.  

G. Integriteit op elk niveau in een aanbesteding

Workshop voor aanbestedende diensten, inkopers en andere organisaties die met aanbestedingen te maken hebben.

Het aanbestedingsrecht wordt grotendeels ingekleurd door integriteit. De algemene beginselen van het aanbestedingsrecht zijn daar een goed voorbeeld van. Maar dekken die wel alle vormen van integriteit of is er meer waar u rekening mee moet houden?

Vaak denken mensen bij integriteit in een aanbesteding alleen aan de aanbestedende dienst die integer moet handelen. Uiteraard dient de overheid integer te handelen, ook bij inkopen en aanbesteden. Maar dat geldt niet alleen voor de overheid: iedereen die betrokken is bij een aanbesteding moet integer zijn. Denk aan de inkoper, de organisatie van de aanbestedende dienst, maar ook aan de organisaties die inschrijven op een aanbesteding.

Integriteit geldt bij elke vorm van aanbesteden en op elk niveau!

Omdat integriteit zo belangrijk is in het aanbestedingsrecht, is daar ook de nodige aandacht aan geschonken in de wet- en regelgeving. Recentelijk is de Aanbestedingswet 2012 herzien. In deze Legal Update lichten Peter Hoekstra en Rima Jengibarjan de wijzigingen in de Aanbestedingswet 2012 met betrekking tot integriteit toe.

H. Gaat u netjes met persoonsgegevens om?

Workshop bedoeld voor ondernemers, werkgevers, hr-managers, adviseurs en iedereen die met persoonsgegevens werkt.

Privacy en regelgeving op het gebied van persoonsgegevens worden steeds belangrijker en uitgebreider. En u heeft er waarschijnlijk al mee te maken zonder dat u het zelf in de gaten heeft.

  • Weet u wat voor gegevens u allemaal verzamelt en hoe lang u die mag bewaren?
  • Moet u bij de Autoriteit Persoonsgegevens melden dat en welke persoonsgegevens u verwerkt of geldt voor u een vrijstelling?
  • U neemt in uw klantenbestand op dat de echtgenote van uw contactpersoon geopereerd moet worden zodat u daar navraag naar kunt doen. Gewoon een klantvriendelijke reminder. Mag dat wel?
  • U heeft de papieren personeelsdossiers in een afsluitbare archiefkast hangen. Is dat voldoende?
  • U gebruikt uw klantenbestand om ongevraagd een mailing te versturen voor uw nieuwe product. Mag dat zo maar?
  • Mag u persoonsgegevens in Verenigde Staten laten verwerken, bijvoorbeeld door het gebruik van Google Analytics?

In deze Legal Update wordt aan de hand van dit soort praktische vragen en voorbeelden door Vivienne Verlinden en Martin Schiphorst  toegelicht hoe u zich kunt houden aan de regels over persoonsgegevens. Dit mede in het licht van de per mei 2018 in werking tredende Europese algemene verordening gegevensbescherming.

I. Afschaffing pensioen in eigen beheer

Workshop voor dga’s, accountants en adviseurs.

Als onderdeel van het pakket Belastingplan 2017 wordt op aanstaande Prinsjesdag een wetsvoorstel ingediend om het pensioen in eigen beheer uit te faseren. Pensioenopbouw in eigen beheer in de huidige vorm wordt afgeschaft.

Naar verwachting zal het wetsvoorstel worden ingevoerd op 1 januari aanstaande. In het wetsvoorstel zullen de oplossingrichtingen zijn uitgewerkt zoals opgenomen in de brief van de staatssecretaris van Financiën van 1 juli 2016.

Ina Elzinga-Snoek besteedt in deze Legal Update aandacht aan de nieuwe regelgeving en de mogelijkheden die deze biedt voor de afwikkeling van het pensioen in eigen beheer.

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar