Aan welke eisen moet de motivering van een aanbestedende dienst voldoen?

Op grond van artikel 2.130 van de Aanbestedingswet (hierna: Aanbestedingswet) moet de mededeling van de gunningsbeslissing van de aanbestedende dienst aan de inschrijvers de relevante redenen voor die beslissing bevatten. Onder relevante redenen wordt in ieder geval verstaan de kenmerken en voordelen van de uitgekozen inschrijving, alsmede de naam van de begunstigde.

De volgende elementen moeten volgens de parlementaire geschiedenis in de motivering zijn opgenomen:

Uit een aantal uitspraken blijkt dat het enkel overleggen van een puntentabel waaruit de gescoorde punten zouden blijken, onvoldoende is om aan de motiveringseisen uit artikel 2:130 Aanbestedingswet te voldoen.

Zie voor meer informatie over het motiveringsbeginsel in het aanbestedingsrecht de blogs van Rima Jengibarjan van 14 november 2017 en 18 januari 2018.