Wanneer is sprake van een aanbestedende dienst?

Een aanbestedende dienst is volgens artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012: “De staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een publiekrechtelijke instelling dan wel een samenwerkingsverband van deze overheden of publiekrechtelijke instellingen.

Een publiekrechtelijke instelling is volgens artikel 1.1 van de Aanbestedingswet: “Een instelling die specifiek ten doel heeft te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële aard, die rechtspersoonlijkheid bezit en waarvan:

  1. de activiteiten in hoofdzaak door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling worden gefinancierd;
  2. het beheer is onderworpen aan toezicht door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling of
  3. de leden van het bestuur, het leidinggevend of toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft van door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling zijn aangewezen."

Het voorbeeld van een publiekrechtelijke instelling is een academisch ziekenhuis. Voor de beoordeling of sprake is van een aanbestedende dienst, wordt vooral gekeken naar het doel van de regeling, en dus niet zo zeer naar de strikte letter van de bepaling.