Wat wordt er verstaan onder de sociale en andere specifieke diensten (de vroege 2B-diensten)?

Voor de zogenaamde sociale en andere specifieke diensten geldt een andere, vereenvoudigde procedure. Dit is met name gezien de beperkte grensoverschrijdende dimensie van deze diensten. Zo kan men denken aan diensten op het gebied van gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en onderwijs. Een opsomming van diensten waarvoor een vereenvoudigde procedure geldt, is opgenomen in bijlage XIV van Richtlijn 2014/24/EU.

Voor deze sociale en andere specifieke diensten gelden dus andere drempelwaarden dan voor de andere aanbestedingsprocedures.

De Aanbestedingswet bepaalt dat de aanbestedende dienst op objectieve gronden moet bepalen welke aanbestedingsprocedure toegepast wordt en welke ondernemers toegelaten worden tot de procedure. Een aanbestedende dienst moet de keuze voor deze procedure (zo ook voor de keuze voor een andere procedure) op verzoek van een ondernemer schriftelijk kunnen motiveren.