Intellectueel eigendom/ICT/media

Wat is een merknaam?

Een merknaam is de naam van een product of dienst. Een merkrecht wordt alleen verkregen door het deponeren van het merk bij het merkenbureau. Merken worden altijd voor bepaalde waren en/of diensten gedeponeerd en voor een bepaald territorium, bijvoorbeeld een Benelux-merk of een Europees merk.

Hoe bescherm ik mijn merk?

Als een derde inbreuk maakt op uw oudere merkrechten kunt u, als hij dit niet vrijwillig staakt, een verbod vragen bij de rechter. Als bijkomende vorderingen kan naast schadevergoeding bijvoorbeeld ook het terughalen van producten met het inbreukmakende merk worden gevorderd.

Mijn handelsnaam wordt door iemand anders gebruikt. Wat kan ik doen?

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gevoerd. Bedrijven kunnen meerdere handelsnamen naast elkaar gebruiken. Als een derde uw naam gaat gebruiken en er daardoor verwarringsgevaar bij het publiek te duchten is. Verwarringsgevaar is bijvoorbeeld te duchten als de nieuwe naam in dezelfde regio voor vergelijkbare activiteiten wordt gebruikt. Op grond van uw oudere handelsnaamrecht kunt u bij de rechter een verbod vorderen of een gebod tot wijziging.

Wat kan ik doen als mijn product wordt nageaapt?

Het uiterlijk van een product kan door verschillende rechten beschermd worden: er kan auteursrecht op rusten en/of modelrecht of octrooirecht. Het octrooirecht beschermt de technische vinding die in een product is verwerkt. Het auteursrecht en het modelrecht beschermen juist het uiterlijk, voor zover dat niet louter technisch bepaald is. Octrooirecht en modelrecht vereisen een depot en (onder meer) nieuwheid.

Naast bovengenoemde rechten bestaat ook nog het leerstuk van de slaafse nabootsing:het is niet toegestaan het product van een concurrent klakkeloos na te bootsen als door die nabootsing verwarring kan ontstaan terwijl het, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid, ook anders had gekund. Deze bescherming wordt alleen gegeven aan producten met ‘een eigen plek op de markt’.

Aan welke regels moet ik voldoen als ik een webshop exploiteer voor consumentenartikelen?

De belangrijkste juridische aspecten zijn de volgende:

  • Verplichte informatie op de website: onder andere NAW-gegevens van de exploitant, KvK-nr, BTW-nr, heldere informatie over de aangeboden producten, de prijs incl. BTW, de wijze waarop de bestelling tot stand komt, op welke wijzen betaald kan worden, de kosten en wijze van afleveren, de wettelijke herroepingstermijn;
  • De koper heeft bij een koop via een website een wettelijke bedenktijd van minimaal 14 dagen na levering (van een fysiek product); als hij van dit herroepingsrecht gebruik maakt mogen alleen de kosten van het terugzenden voor rekening van de klant komen.
  • Ook bij aflevering moet bovenstaande informatie worden verstrekt, aangevuld met informatie over onder meer garantie, service en de ontbindingsmogelijkheid.
  • Om een bestelling via een webshop te kunnen uitvoeren moet u persoonsgegevens opvragen zoals naam en adres. U mag die gegevens gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. U moet echter wel voldoen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. (zie FAQ over privacy)

Zitten er risico’s aan de cloud?

Dit is afhankelijk van het soort cloud. Ingeval van een private cloud weet u in het algemeen waar uw gegevens zich bevinden en wie hier toegang toe hebben en kunt u afspraken maken over de mate van beveiliging en beheer. In geval van een public cloud is dat in het algemeen niet het geval. Dat betekent dat u geen tot weinig grip heeft op de verwerking van uw gegevens, waarschijnlijk niet weet hoe de tussenschakels hun infrastructuur hebben ingericht en beveiligd en mogelijk ook niet weet of deze wel in de EU of een derde land met een voldoende beschermingsregime voor persoonsgegevens verwerkt worden. Naast praktische risico’s zijn hier ook juridische risico’s aan verbonden in die zin dat u hierdoor mogelijk niet voldoet aan onder meer de verplichtingen die de privacywetgeving u oplegt.

Mag ik tweedehands software gebruiken?

Het Europese Hof van Justitie heeft in 2012 bepaald dat softwarelicenties onder bepaalde voorwaarden mogen worden doorverkocht, ongeacht of in de licentievoorwaarden een verbod op doorverkoop staat.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • het moet gaan om Europese licenties waarvoor één vast aankoopbedrag betaald is en dus geen maandelijkse licentiebedragen verschuldigd zijn;
  • de verkoper moet de software de-installeren;
  • de koper moet dat controleren (en zich uiteraard laten vrijwaren);
  • de licenties mogen niet worden gesplitst.
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar