Wat is een locked-box bepaling en waartoe dient deze?

Vaak vindt de (juridische) overdracht van een onderneming later plaats dan de afgesproken economische overdracht. Vanaf deze economische overdrachtsdatum wordt de onderneming (alvast) voor rekening en risico van de koper gedreven. De koper wil niet dat in de tussenliggende periode  gelden uit de onderneming worden onttrokken ('leakage'). Hiertoe dient de 'locked-box'. In de koopovereenkomst (de Share Purchase Agreement of SPA) wordt dan verboden om uitkeringen of onttrekkingen te doen in de periode tussen de economische overdrachtsdatum - dit is meestal een balansdatum - en de datum van juridische overdracht. Als dan achteraf blijkt van leakage dan moeten de onttrokken gelden euro-voor-euro worden terugbetaald.