Sportrecht

Sportrecht

Bent u op zoek naar een advocatenkantoor dat zich richt op sportrecht? Dan bent u bij PlasBossinade voor gespecialiseerde advocaten op de juiste plek. Bekijk wat we voor u kunnen betekenen.

Lees meer »

PlasBossinade zet zich in voor amateur- en topsport

PlasBossinade heeft experts in huis op het gebied van sportrecht. Deze advocaten houden zich bezig met de juridische aspecten rond de organisatie en beoefening van amateur- en professionele sport.

Betrokken bij de sport

Meerdere advocaten van PlasBossinade hebben grote betrokkenheid in de amateur- en professionele sportwereld. Daarnaast hebben advocaten die zich bezig houden met sportrecht bestuurlijke functies bekleed (of nog steeds) in sponsororganisaties en in professionele en amateursportorganisaties. Om deze reden weten zij wat er in die sportwereld leeft, bij sporters, ondernemers, sponsors, vrijwilligers, organisaties en bestuurders.

PlasBossinade houdt van duidelijkheid, fair play, is sportief, ervaren en deskundig. Al deze eigenschappen komen goed van pas in het sportrecht.

Nauwe samenwerking binnen de sportsector

Vanwege de verschillende rechtsgebieden die bij sportrecht meespelen, werken de advocaten van PlasBossinade die zich bezig houden met sportrecht nauw samen met de advocaten van ondernemingsrecht (vanwege het verenigings- en stichtingenrecht), arbeidsrecht en aansprakelijkheidsrecht (vanwege aansprakelijkheid voor blessures en van bestuurders).

Bij PlasBossinade bestaat bijzondere expertise op het gebied van sportspecifieke reglementen en arbitrage- en tuchtprocedures.

Sportrecht advocaten

Bent u op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in sportrecht? PlasBossinade heeft advocaten die veel kennis en ervaring hebben in sportrecht: zij staan klaar om u van dienst te zijn. Neem contact met ons op om te zien wat wij specifiek voor u kunnen betekenen.

Veelgestelde juridische vragen sport

Onderstaand een aantal veelgestelde juridische vragen en antwoorden over sport.

Wat is de beste organisatievorm voor onze club?

De meest voorkomende organisatievorm in de sport is de vereniging (met volledige of beperkte rechtspersoonlijkheid). Met inachtneming van de interne regels van de vereniging (statuten en/of huishoudelijk reglement) hebben de leden het uiteindelijk voor het zeggen. Ook stichtingen en besloten vennootschappen (BV) komen voor. Zo is FC Groningen een BV. Vaak wordt ook in het reglement van de betreffende sportbond voorgeschreven wat de organisatievorm van de aangesloten club moet zijn.

Kan ik als bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als de club niet langer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen?

Dat kan. In geval van een vereniging met beperkte rechtspersoonlijkheid zijn bestuursleden in beginsel naast de vereniging persoonlijk aansprakelijk. Bij een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid niet, tenzij hen onbehoorlijk bestuur kan worden verweten. Vooral gevaarlijk is het wanneer de bestuurder –van welke rechtspersoon dan ook (vereniging, stichting, BV)- verplichtingen namens de club aangaat wanneer hij of zij weet of behoort te weten dat de club die verplichtingen niet kan nakomen.

Het bestuur en de meerderheid van de leden staan lijnrecht tegenover elkaar. Wat moeten we doen?

Uiteraard is het verstandig deze situatie te voorkomen en als die situatie dreigt te escaleren om een wijs iemand (of een commissie van wijzen) aan te stellen om de tegenstellingen te overbruggen. Lukt dit allemaal niet meer, dan moet uiteindelijk het hoogste orgaan in de club beslissen wat er moet gebeuren. Bij een vereniging is dit meestal de ledenvergadering.

Wat moeten we allemaal regelen in een sponsorovereenkomst?

Beter te veel dan te weinig. In ieder geval de duur van de samenwerking en wat de sponsor van de club en wat de club van de sponsor verwacht. Dat moet zo concreet mogelijk in de sponsorovereenkomst omschreven worden. Dat kan misverstanden – en dus conflicten – voorkomen. Leg vooral bij het aangaan van de sponsorovereenkomst de zaken goed vast. Daarna gaat dat veel moeizamer of zelfs helemaal niet meer.

Een speler van onze club is door de scheidsrechter van het veld gestuurd. Kunnen we daar iets tegen doen?

Dat is afhankelijk van de betreffende sport en de toepasselijke (tucht)reglementen. Bezwaar voorafgaand aan een dreigende schorsing of beroep tegen een schorsing is niet in de volle breedte van de sportwereld mogelijk. Als dat wel mogelijk is, zijn ook hier de termijnen vaak erg kort. Dus snelheid van handelen is geboden. In sommige situaties is het denkbaar dat de opgelegde schorsing zelfs ten overstaan van de gewone rechter (dus bij de rechtbank) wordt aangevochten.

Er is een speler van ons door of namens de bond geschorst. Is daar wat tegen te doen?

Dat is afhankelijk van de betreffende sport en de toepasselijke (tucht)reglementen. Bezwaar voorafgaand aan een dreigende schorsing of beroep tegen een schorsing is niet in de volle breedte van de sportwereld mogelijk. Als dat wel mogelijk is, zijn ook hier de termijnen vaak erg kort. Dus snelheid van handelen is geboden. In sommige situaties is het denkbaar dat de opgelegde schorsing zelfs ten overstaan van de gewone rechter (dus bij de rechtbank) wordt aangevochten.

Kunnen we onze vrijwilligers zo maar een vergoeding betalen of moeten we rekening houden met belastingheffing?

Vrijwilligers en belastingen: leuker kunnen ze het niet maken, maar zeker ook niet gemakkelijker. Een vrijwilligersvergoeding kan belast zijn als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’, maar is onder zekere voorwaarden vrijgesteld. Het voert te ver om die voorwaarden hier te noemen. De belastingdienst heeft het nodige over dit onderwerp op haar website gepubliceerd.

Inhouding en afdracht van loonbelasting en premies moet, als dat aan de orde is, door de vereniging plaatsvinden.

Zijn wij als sportclub aansprakelijk wanneer een speler van ons geblesseerd raakt?

In de regel niet. Blessures horen tot op zekere hoogte bij de sport. Dat kan anders zijn als de sportclub of een van haar medewerkers (vaak zijn dat vrijwilligers) onzorgvuldig heeft gehandeld waardoor de blessure is ontstaan. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan de situatie waarin een voetbalclub weet dat er een groot gat in het voetbalveld is ontstaan, maar verzuimt dit gat voorafgaand aan de wedstrijd weg te werken. In dat geval zou de sportclub aansprakelijk kunnen zijn.

Is het verstandig een ongevallenverzekering voor onze leden te sluiten?

Door sportclubs of overkoepelende sportorganisaties wordt nog wel eens een ongevallenverzekering afgesloten voor haar leden. Deze verzekering is niet verplicht en keert een (vast) bedrag uit wanneer een sporter met succes een beroep op deze verzekering doet. Dit kan het geval zijn als een sporter als gevolg van de beoefening van de sport geblesseerd is geraakt en daaraan blijvende beperkingen heeft overgehouden. De ongevallenverzekering dekt echter niet de volledige schade van de sporter en de aanwezigheid ervan sluit bovendien niet uit dat de sportvereniging aansprakelijk kan zijn. Of het verstandig is een ongevallenverzekering af te sluiten hangt ondermeer af van de risico’s van de sport en het letsel dat het gevolg zou kunnen zijn van de uitoefening van de sport.

We willen met een andere club samengaan. Hoe gaat dat?

Dat is een ingewikkeld proces, zowel emotioneel als juridisch. Om ons te beperken tot het laatste: goed geregeld moet worden hoe het gaat met de bezittingen van beide clubs en hoe het gaat met de schulden van beide clubs. Belangrijk is ook om erop te letten dat het uiteindelijke fusieresultaat geaccepteerd wordt door de bond, waarbij de beide clubs  zijn aangesloten. Vandaar dat het verstandig is om die bond in een vroeg stadium bij het fusietraject te betrekken. Een must is ook om goed te regelen wat er moet gebeuren wanneer het fusietraject mislukt.

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar