Spring naar inhoud
Contact

Nederlandse daken asbestvrij!

Datum
door
Daniël Schuth
Item geschreven door juridisch medewerker Daniёl Schuth. De Nederlandse regering streeft naar asbestvrije daken per 2024. Daartoe wordt het Asbestverwijderingsbesluit 2005 gewijzigd. Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. In beginsel is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van het asbestdak. Om eigenaren tegemoet te komen in de kosten van sanering is een subsidieregeling in het leven geroepen.

Dit asbestverbod geldt voor particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen en ziet op alle onroerende zaken: dus huizen, bedrijfsgebouwen, schuren, loodsen, etcetera. De gedachte achter de maatregel is dat (asbest)daken door weer en wind zijn aangetast en asbestvezels vrijkomen die een gevaar vormen voor de gezondheid.

Alleen voor daken

Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenzijde van gebouwen. Hieronder vallen ook het asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. Het criterium is dat het asbestdak in direct contact staat met de buitenlucht.

Een asbestdak na 2024

Wat als je na 2024 nog een asbestdak hebt? Handhaving van het verbod op asbestdaken ligt bij de gemeenten en in een enkel geval bij de provincie. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als het grote bedrijven betreft.

Mochten eigenaren niet vrijwillig tot vervanging overgaan, dan kunnen gemeenten de eigenaren dwingen om tot verwijdering over te gaan door middel van het opleggen van een dwangsom. Gemeenten hoeven niet tot 2024 te wachten om de eigenaren te dwingen. Als het asbestdak in een dusdanig slechte toestand verkeert dat het beschadigde dak niet tot 2024 kan blijven liggen, kan eerder worden gehandhaafd. Dit betreft echter een uitzondering en is geen hoofdregel.

Wie gaat dit betalen?

De eigenaar is verantwoordelijk voor verwijdering van het asbestdak. Onder bepaalde voorwaarden mag een particulier zelf een asbestdak verwijderen. Particulieren kunnen bij gemeenten informeren welke voorwaarden er zijn. Het moet in ieder geval gaan om maximaal 35 m² en het dak moet in goede toestand zijn. De verwijdering moet altijd gemeld worden bij de gemeente. In de meeste gevallen zal een asbestverwijderingsbedrijf het asbest moeten verwijderen. Dit kan kostbaar zijn.

De vaak hoge kosten leiden ertoe dat tot nu toe weinig eigenaren hun asbestdak verwijderen. Juist daarom is er een subsidieregeling voor het verwijderen asbestdaken. Per 1 januari 2016 is deze subsidieregeling in het leven geroepen voor zowel particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen. In 2017 is onder de leus “wie het eerst komt, het eerst maalt” 15 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld. Het lijkt dan ook verstandig om niet te lang te wachten met het (laten) verwijderen van uw asbestdak.

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling moet gebruik worden gemaakt van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Zij helpen bij het volledige proces van asbestverwijdering en hebben een overzicht van gecertificeerde asbestinventarisatie- en verwijderingsbedrijven.

Voor meer informatie over bovenstaande kunt u contact opnemen met Daniël Schuth of Saskia Frijling.