Spring naar inhoud
Contact

Algemene voorwaarden PlasBossinade Advocaten N.V.

 1. Alle opdrachten, daaronder begrepen wijzigingen en aanvullingen daarop, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door PlasBossinade Advocaten N.V. (hierna: ”PlasBossinade Advocaten”), óók indien en voorzover een opdracht met het oog op een of meer personen is verstrekt, en voorts uitsluitend ten behoeve van haar cliënt. De werking van wettelijke bepalingen met een andere strekking, waaronder de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, is uitgesloten.
 2. De cliënt kan geen aanspraken geldend maken tegen enige huidige of vroegere aan PlasBossinade Advocaten verbonden (rechts)personen, waaronder in ieder geval worden verstaan haar vroegere en huidige bestuurders, partners/aandeelhouders en hun bestuurders, medewerkers en adviseurs, groepsmaatschappijen en deelnemingen, alsmede de erfgenamen en andere rechtsopvolgers van de hiervoor genoemde (rechts)personen. Al deze personen, alsmede rechtsopvolgers van PlasBossinade Advocaten zelf, kunnen zich beroepen op deze algemene voorwaarden. Derden kunnen in het geheel geen rechten of aanspraken ontlenen aan door PlasBossinade Advocaten verrichte werkzaamheden.
 3. Door PlasBossinade Advocaten mogen bij de uitvoering van de opdracht derden worden ingeschakeld. PlasBossinade Advocaten is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. PlasBossinade Advocaten is steeds bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.
 4. Behoudens voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid onder Nederlands recht niet mogelijk is, zal iedere mogelijke aansprakelijkheid van PlasBossinade Advocaten zijn beperkt tot het bedrag dat of de bedragen die in het betreffende geval onder haar van toepassing zijnde aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt/worden uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat PlasBossinade Advocaten ingevolge de betreffende polisvoorwaarden draagt. Op verzoek kunnen nadere inlichtingen worden verkregen omtrent de dekking van de aansprakelijkheidsverzekeringen van PlasBossinade Advocaten. Indien en voorzover geen uitkering krachtens een aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, om welke reden ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van 100.000,-- euro of, indien het door PlasBossinade Advocaten in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot het bedrag van dat honorarium met een maximum van 200.000,-- euro.
 5. Alle mogelijke aanspraken jegens PlasBossinade Advocaten vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld binnen één jaar nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met de feiten waarop de aanspraken zijn gebaseerd en met de aansprakelijkheid van PlasBossinade Advocaten. Alle mogelijke aanspraken jegens PlasBossinade Advocaten vervallen in ieder geval vijf jaren te rekenen vanaf de datum van de laatste factuur voor de desbetreffende opdracht.
 6. Het door PlasBossinade Advocaten aan de cliënt in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de van tijd tot tijd door PlasBossinade Advocaten vast te stellen uurtarieven. Op verzoek wordt van de op enig moment geldende tarieven opgave gedaan. Door PlasBossinade Advocaten ten behoeve van cliënten betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. PlasBossinade Advocaten is tevens gerechtigd een van tijd tot tijd vast te stellen percentage van het berekende honorarium in rekening te brengen ter dekking van de algemene kantoorkosten.
 7. PlasBossinade Advocaten mag te allen tijde een voorschot vragen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en mag haar werkzaamheden opschorten zo lang een in rekening gebracht voorschot niet betaald is.
 8. De door PlasBossinade Advocaten te verzenden facturen dienen binnen veertien dagen te worden voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening, bij gebreke waarvan de cliënt in verzuim is.
 9. PlasBossinade Advocaten zal vertrouwelijkheid betrachten zoals in de cliëntrelatie gepast is. Wel kunnen cliëntgegevens binnen PlasBossinade gebruikt worden in verband met (toetsing) van haar processen en eventueel tegenstrijdig belang, almede in verband met de behandeling van de opdracht en relatiebeheer.
 10. PlasBossinade Advocaten en de stichting Stichting Beheer Derdengelden PlasBossinade Advocaten N.V. (hierna: de Stichting) kunnen in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van cliënten of van derden onder zich houden. PlasBossinade Advocaten en de Stichting zijn niet aansprakelijk indien de bank waar deze gelden zijn gestort haar verplichtingen niet mocht nakomen. PlasBossinade Advocaten en/of de Stichting zijn gerechtigd om door de bank in rekening gebrachte negatieve rente over een depot door te belasten aan de rechthebbenden op het depot, althans in mindering te brengen op het depot.
 11. PlasBossinade Advocaten is op grond van geldende regelgeving verplicht de identiteit van haar cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door PlasBossinade Advocaten een opdracht te verstrekken verleent de cliënt hiervoor voor zover nodig zijn toestemming.
 12. Op de dienstverlening van PlasBossinade Advocaten is een interne klachtenregeling van toepassing. Deze kantoorklachtenregeling zal op eerste verzoek van de opdrachtgever worden toegezonden en is tevens te vinden op de website van PlasBossinade Advocaten.
 13. De rechtsverhouding tussen PlasBossinade Advocaten en haar cliënten wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alleen de rechter te Groningen is bevoegd in eerste instantie kennis te nemen van enig geschil ter zake van of in verband met die rechtsverhouding. Indien PlasBossinade Advocaten de eisende partij is, mag zij er ook voor kiezen het geschil aanhangig te maken bij een rechter die zonder dit beding bevoegd zou zijn.
 14. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal gesteld. In geval van geschil over de inhoud of interpretatie van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen onder nummer 12/17.

PlasBossinade Advocaten N.V. is gevestigd in Groningen en is ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 01144514.