Spring naar inhoud
Contact

Algemene voorwaarden PlasBossinade Notarissen N.V.

 1. Alle opdrachten, daaronder begrepen wijzigingen en aanvullingen daarop, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door PlasBossinade Notarissen N.V. (hierna:”PlasBossinade”), óók indien en voorzover een opdracht met het oog op een of meer personen is verstrekt, en voorts uitsluitend ten behoeve van haar cliënt. De werking van wettelijke bepalingen met een andere strekking, waaronder de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, is uitgesloten.
 2. De cliënt kan geen aanspraken geldend maken tegen enige huidige of vroegere aan PlasBossinade verbonden (rechts)personen, waaronder in ieder geval worden verstaan haar vroegere en huidige bestuurders, partners/aandeelhouders en hun bestuurders, medewerkers en adviseurs, groepsmaatschappijen en deelnemingen, alsmede de erfgenamen en andere rechtsopvolgers van de hiervoor genoemde (rechts)personen. Al deze personen, alsmede rechtsopvolgers van PlasBossinade zelf, kunnen zich beroepen op deze algemene voorwaarden. Derden kunnen in het geheel geen rechten of aanspraken ontlenen aan door PlasBossinade verrichte werkzaamheden.
 3. Indien door PlasBossinade derden worden ingeschakeld, is PlasBossinade op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. PlasBossinade is steeds bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.
 4. Iedere mogelijke aansprakelijkheid van PlasBossinade zal zijn beperkt tot het bedrag dat of de bedragen die in het betreffende geval onder haar van toepassing zijnde aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt/worden uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat PlasBossinade ingevolge de betreffende polisvoorwaarden draagt. Op verzoek kunnen nadere inlichtingen worden verkregen omtrent de dekking van de aansprakelijkheidsverzekeringen van PlasBossinade.
  Indien en voor zover geen uitkering krachtens een aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, om welke reden ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag ter grootte van drie maal het gedeclareerde en betaalde honorarium in de desbetreffende zaak, met een maximum van een honderd duizend euro (€ 100.000,00). In geval van opzet of grove schuld van een natuurlijke persoon die indirect bestuurder en/of partner/aandeelhouder is van PlasBossinade, gelden de hiervoor in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperkingen niet.
 5. Alle mogelijke aanspraken jegens PlasBossinade vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld binnen één jaar nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met de feiten waarop de aanspraken zijn gebaseerd en met de aansprakelijkheid van PlasBossinade. Alle mogelijke aanspraken jegens PlasBossinade vervallen in ieder geval vijf jaren te rekenen vanaf de datum van de laatste factuur voor de desbetreffende opdracht.
 6. Het door PlasBossinade aan de cliënt in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden berekend hetzij op basis van een met de cliënt overeengekomen (akte)tarief, hetzij op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de van tijd tot tijd door PlasBossinade vast te stellen uurtarieven. Door PlasBossinade ten behoeve van cliënten betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Tevens kan een van tijd tot tijd vast te stellen percentage van het berekende honorarium in rekening worden gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten. Als de opdracht wordt beëindigd voordat PlasBossinade de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, is de cliënt een financiële vergoeding verschuldigd op basis van de door de medewerkers van het kantoor aan de opdracht bestede tijd tegen de bij PlasBossinade geldende uurtarieven.
 7. PlasBossinade kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van cliënten of van derden onder zich houden. PlasBossinade is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van de bank waar deze gelden zijn gestort.
 8. Indien PlasBossinade ten behoeve van de opdracht gelden op een kwaliteitsrekening onder zich houdt, wordt daarover uitsluitend aan degene voor wie die gelden worden bewaard een rente vergoed indien de bewaarperiode langer is dan vijf werkdagen. Op de te vergoeden rente worden kosten van beheer in mindering gebracht. Indien de betreffende bank een negatieve rente hanteert zal deze negatieve rente worden doorberekend aan cliënten, evenals kosten voor het berekenen van deze verschuldigde rente.
 9. De door PlasBossinade te verzenden facturen dienen binnen veertien dagen te worden voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening, bij gebreke waarvan de cliënt in verzuim is.
 10. PlasBossinade zal vertrouwelijkheid betrachten zoals in de cliëntrelatie gepast is. Wel kunnen cliëntgegevens binnen PlasBossinade gebruikt worden in verband met (toetsing) van haar processen en eventueel tegenstrijdig belang, alsmede in verband met de behandeling van de opdracht en relatiebeheer.
 11. PlasBossinade is op grond van geldende regelgeving verplicht de identiteit van haar cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden.
 12. Op de dienstverlening van PlasBossinade is een interne klachtenregeling van toepassing. Deze kantoorklachtenregeling zal op eerste verzoek van de opdrachtgever worden toegezonden en is tevens te vinden op de website van PlasBossinade.
  Tevens is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
 13. De rechtsverhouding tussen PlasBossinade en haar cliënten wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alleen de rechter te Groningen is bevoegd in eerste instantie kennis te nemen van enig geschil ter zake van of in verband met die rechtsverhouding.
 14. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal gesteld. In geval van geschil over de inhoud of interpretatie van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen onder nummer 12/18.

PlasBossinade Notarissen N.V. is gevestigd te Groningen en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01144563.